Wednesday, January 2, 2013

BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI HAI


 BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI HAIEm ơi, nhìn hình, lòng tôi đau nhói
Ðảng bắt người vì yêu nước nữa sao ?
Tôi tưởng có em đảng phải tự hào
Vì tuổi trẻ biết bảo tồn tổ quốc

Vì tuổi trẻ biết hờn quân xâm lược
Biết sầu lo khi sông núi nguy nàn
Biết đòi về mình đất, biển Việt Nam
Biết nối chí Ông, Cha - dòng bất khuất

Nhưng đảng đã coi người thua con vật
Ðảng đạp mặt em hung hãn, côn đồ
Bóp cổ em và đảng tống vô tù
Không xét xử, không hạn kỳ, luật lệ

Em đừng ngạc nhiên vì sao em nhé
Vì đảng đi đêm, bán đất cho Tàu
Ðể được bạc tiền, ngôi vị dài lâu
Ðảng phải diệt, phải trừ người phản đối

Em yêu nước nên đau tình sông núi
Lòng trinh nguyên, tim bất khuất, anh hùng
Nhưng đảng không cần Quốc Tuấn, Triệu, Trưng
Thì với đảng, yêu quê là trọng tội !

Ðảng cần kẻ biết cong lưng, qùy gối
Biết cúi đầu làm công cụ thôi em !
Ðảng dùng ai không tim óc, ươn hèn
Ðể chỉ biết ăn no và phục vụ ...

Em thấy đó, người dân lành đói khổ
Ðảng cướp đất, nhà, gán tội, cưỡi lưng
Ðảng sống giàu sang, đảng xử luật rừng
Ðảng bán nước, cần chi Tàu cướp nước !

Ðảng kết tội dân, hại người đảm lược
Ðể những mầm Phù Ðổng phải thui đi
Ðảng giết người bằng thủ đọan tinh vi
Bằng khẩu hiệu gian hùng lừa thế giới

Nhìn em vươn vai, oai hùng tiến tới
Tôi mơ ngày toàn quốc bước cùng em
Lửa sẽ rực trời đốt cháy đêm đen
Ðảng sẽ nát trong phút giờ lịch sử

Em  đang bước trên con đường danh dự
Chọn cho mình cái sống thật hùng anh
Nếu vì đời, có chết, chết liệt oanh
Ðường kiếm báu, đóa lài, hương sẽ ngát

Việt Nam hỡi, xin cùng vang tiếng hát
Tiếng hát tự do, tự chủ, công bằng ...
Nhìn những tấm hình ai thấy gì chăng
Ðảng phải chết, nếu không, ta sẽ chết !

Ðảng phải chết, nếu không, nòi giống Việt
Sẽ đau thương vì đô hộ của Tàu
Còn đảng thì Bắc thuộc chẳng xa đâu
Ðảng phải chết, nếu không, ta sẽ chết !!!

Hãy đoàn kết ! Hỡi Việt Nam ! Ðoàn kết
Nếu ta không, đảng nuốt sẽ từng người !
Gọi nhau nào và đứng dậy đi thôi
Muốn cứu nước, trước tiên là dẹp đảng !!!

Ðảng còn đó thì dân còn hoạn nạn
Nước còn đau và sẽ mất cho Tàu
Tám chục triệu người mà đứng cùng nhau
Ðảng phải nát, Tàu phải về Trung quốc

Kia thuở Trưng Vương,  Ngô Quyền cứu nước (1)
Nọ thơ thần Thường Kiệt vẫn còn vang (2)
Hưng Ðạo Vương, Lê Lợi đã hiên ngang (3)
Hãy tiếp nối gương hào hùng lẫm liệt

Ðảng phải chết, nếu không, ta sẽ chết !!!
Sống - Chết nào ta chọn để ngàn sau ?
Cái sống đớn hèn tủi nhục hờn đau
Hay cái chết anh hùng ghi sử sách ???

Nhìn những tấm hình lòng đau như cắt
Dân tộc tôi ơi, hãy đứng lên nào ...
Phải đứng lên mà dẹp đảng cờ sao
Thì nước Việt không bị Tàu cai trị !

Hãy đứng lên nào...tiền nhân nối chí
Nhìn những tấm hình ... anh chị em ơi !!!Ngô Minh Hằng
 


1 - a-) Năm Canh Tý 40, Thái Thú quận Giao Chỉ là Tô Ðịnh rất tàn ác giết ông Thi Sách người ở quận Châu Diên, phủ Vĩnh Tường. Vợ ông Thi Sách là Trưng Trắc, con gái quan lạc tướng ở huyện Mê Linh , tỉnh Phúc Yên cùng với em gái là Trưng Nhị vì thù chồng nợ nước đứng lên đánh Tô Ði.nh. Dân các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố nổi dậy theo giúp hai bà hạ được 65 thành trì. Tô Ðịnh thua phải chạy về tàu. Hai Bà lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh, dựng nền tự chủ, chấm dứt thời kỳ đau thương Bắc thuộc lần thứ nhất của dân ta.
b- ) Năm 937, phản tướng Kiều Công Tiễn giết Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền đem quân đánh báo thù. Kiều Công Tiễn sai người sang Tàu cầu cứu. Vua Nam Hán mượn cớ mong tái thiết nền thống trị ở nước ta, sai con là Hoằng Tháo đem quân đi trước và đích thân đi sau tiếp ứng. Ngô Quyền dùng kế đóng cọc nhọn ở lòng sông Bạch Ðằng chờ giă.c.  Hoằng Tháo và bị bắt và bị giết. Quân Nam Hán thua to. Số sống sót bỏ chạy về Tàu. Mộng xâm chiếm nước ta của Hán vương tan vỡ.
 2 -  Lý Thường Kiệt là danh tướng thời nhà Lý. Cuối năm 1076, nhà Tống kéo quân xâm chiếm nước ta. Thế giặc rất ma.nh. Ðể quân không ngã lòng, Lý Thường Kiệt bí mật làm bài thơ, nửa đêm, cho người đọc ở đền thờ Trương Hát. Quân lính cho là tiếng thơ của thần linh ứng báo nên nức lòng chiến đấu. Giặc Tống thấy không thắng nổi, xin bãi binh kéo về Tàu. Cuộc đại thắng của Lý Thường Kiệt và bài thơ thần đã lưu truyền trong sử sách.

Bài thơ của Lý Thường Kiệt:
"Nam quốc sơn hà Nam Ðế cư
Tiệt nhiên địng phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư"

Dịch:
"Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành ghi rõ ở sách trời
Lũ giặc cớ sao xâm phạm tới
Rồi đây bay sẽ bị tơi bời"3 / a-) Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn là một danh tướng, ba lần đánh thắng quân Nguyên , bảo vệ nền tự chủ nước nhà. Trận Tây Kết,  Ô Mã Nhi chạy trốn về Tàu. Toa Ðô bị giết. 
Trận Vạn Kiếp, Thoát Hoan thua, phải chui vào ống đồng cho quân kéo chạy về Tàu.
Trận Bạch Ðằng Giang, Hưng Ðạo Vương cho đẽo cọc nhọn bịt sắt cắm ở lòng sông Bạch Ðằng chờ giă.c. Ngài chỉ xuống sông Hóa mà thề : "Trận này không phá xong giặc Nguyên thì không về đến sông này nữa!"  Kết qủa, Tướng Tàu Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt. Quân Nguyên tơi tả chạy về Tàu.
b-) Giăc Minh cai trị, dân ta khổ nhục trăm đường.  Năm 1418, Lê Lợi khởi binh ở núi Lam Sơn, xưng là Bình Ðịnh Vương. Ông truyền hịch khắp nơi kể tội tàn ác của nhà Minh. Sau 10 ở núi Chí Linh  gian khổ, Lê Lợi thành công trong việc  đuổi giăc Minh ra khỏi cõi bờ.
No comments:

Post a Comment